Funkce v tabulce a jak je používat



Tento blog Edureka je vaším úplným slovníkem „Functions in Tableau“, který pokrývá různé kategorie funkcí a jejich použití na Tableau Desktop.

Deska je nástroj, který není určen pouze pro hezké grafy. Funkce v tabulce je zásadní pro optimální reprezentaci dat, a proto se jedná o základní koncept napříč všemi .

Naštěstí má tento nástroj různé kategorie integrovaných funkcí, které můžete přímo použít na svá nahraná data. Pokud jste použili MS Excel nebo , měly by se vám zdát docela známé.





Následují tedy různé kategorie funkcí, o kterých budeme diskutovat prostřednictvím tohoto blogu.

Číselné funkce

Tyto integrované funkce v Tableau vám umožňují provádět výpočty datových hodnot ve vašich polích. Číselné funkce lze použít pouze u polí, která obsahují číselné hodnoty. Následují různé číselné funkce v tabulce



1. ABS

Tato funkce returns absolutní hodnotu daného čísla.

Syntax

ABS (číslo)



ABS (-4) = 4

2. ACOS

Tato funkce returnuje kosinový oblouk daného čísla v radiánech.

Syntax

ACOS (číslo)

ACOS (-1) = 3,14159265358979

3. ASIN

Tato funkce returns obloukový sinus daného čísla v radiánech.

Syntax

ASIN (číslo)

ASIN (1) = 1,5707963267949

4. ATAN

Tato funkce returnuje obloukovou tangens daného čísla v radiánech.

Syntax

ATAN (číslo)

ATAN (180) = 1,5652408283942

5. STROP

Tato funkce returnuje dané číslo zaokrouhleno na nejbližší celé číslo stejné nebo větší hodnoty.

Syntax

STROP (číslo)

STROP (3.1415) = 4

6. COS

Tato funkce returnuje kosinus daného úhlu uvedeného v radiánech.

Syntax

COS (číslo)

COS (PI () / 4) = 0,707106781186548

7. COT

Tato funkce returnuje kotangens daného úhlu určeného v radiánech.

Syntax

COT (číslo)

CO1 (PI () / 4) = 1

8. STUPŇŮ

Tato funkce rvrátí hodnotu daného úhlu ve stupních.

Syntax

DEGREES (číslo)

STUPNE (PI () / 4) = 45

9. DIV

Tato funkce rvrátí celočíselnou hodnotu kvocientu vzhledem k dividendě a děliteli.

Syntax

DIV (integer1, integer2)

DIV (11,2) = 5

10. EXP

Tato funkce rvrátí hodnotu e zvýšenou na sílu daného čísla.

Syntax

EXP (číslo)

EXP (2) = 7 389
EXP (- [tempo růstu] * [čas])

11. PODLAHA

Tato funkce returnuje dané číslo zaokrouhleno na nejbližší celé číslo stejné nebo menší hodnoty.

Syntax

PODLAHA (číslo)

PODLAHA (6.1415) = 6

12. HEXBIN X, Y

HEXBINX a HEXBINY jsou funkce pro binování a vykreslování pro šestihranné koše.Tato funkceMapuje souřadnici x, y na souřadnici x nejbližšího šestihranného koše. Koše mají délku strany 1, takže může být nutné vhodně upravit měřítko vstupů.

Syntax

HEXBINX (číslo, číslo)

HEXBINX ([zeměpisná délka], [zeměpisná šířka])

13. LN

Tato funkce rvrátí přirozený log daného čísla.

Syntax

LN (číslo)

LN (1) = 0

14. LOG

Tato funkce rvrátí protokol se základnou 10 daného čísla.

Syntax

LOG (číslo, [základna])

LOG (1) = 0

15. MAX

Tato funkce returns maximum z předaných argumentů.

Syntax

MAX (číslo, číslo)

MAX (4,7)= 7
MAX (prodej, zisk)

16. MIN

Tato funkce rvrátí minimum předaných argumentů.

třídění pole v programu c ++

Syntax

MIN (číslo, číslo)

MIN (4,7)= 4
MIN (prodej, zisk)

17. PI

Tato funkce rvrátí hodnotu Pi.

Syntax

PI () = 3,142

18. SÍLA

Tato funkce rvrátí hodnotu prvního argumentu zvýšenou na sílu druhého argumentu.

Syntax

NAPÁJENÍ (číslo, síla)

SÍLA (2,10)= 1024

19. RADIÁNY

Tato funkce rvrátí hodnotu daného úhlu v radiánech.

Syntax

RADIÁNI (číslo)

RADIÁNI (45) = 0,785397

20. KOLO

Tato funkce returnuje dané číslo zaokrouhleno na zadaný počet desetinných míst.

Syntax

KOLO (číslo, [desetinné místo])

KOLO ([zisk])

21. PODPIS

Tato funkce rvrátí znaménko daného čísla.

Syntax

PODPIS (číslo)

ZNAK (AVG (zisk)) = -1

22. HŘÍŠEK

Tato funkce returnuje sinus daného úhlu uvedeného v Radianech.

Syntax

SIN (číslo)

SIN (PI () / 4) = 0,707106781186548

23. SQRT

Tato funkce rvrátí druhou odmocninu daného čísla.

Syntax

SQRT (číslo)

SQRT (25) = 5

24. NÁMĚSTÍ

Tato funkce returnuje druhou mocninu daného čísla.

Syntax

NÁMĚSTÍ (číslo)

NÁMĚSTÍ (5) = 25

25. SO

Tato funkce returnuje tangens daného úhlu určeného v radiánech.

Syntax

TAN (číslo)

TAN (PI () / 4) = 1

Řetězcové funkce

Tyto předdefinované funkce v Tableau vám umožňují manipulovat s daty řetězce. Pomocí těchto funkcí můžete dělat věci, jako je vytáhnout všechna příjmení všech vašich zákazníků do nového pole. Následují různé řetězce funkcí v tabulce

1. ASCII

Tato funkce returnuje ASCII kód ​​pro první znak uvedeného řetězce.

Syntax

ASCII (řetězec)

ASCII ('A') = 65

2. CHAR

Tato funkce returns znak představovaný kódem ASCII.

Syntax

CHAR (ASCII kód)

CHAR (65) = 'A'

3. OBSAHUJE

Pokud řetězec obsahuje uvedený podřetězec, tato funkce rje pravda.

Syntax

OBSAHUJE (řetězec, podřetězec)

OBSAHUJE („Edureka“, „reka“) = true

4. KONEC S

Vzhledem k tomu, že řetězec končí uvedeným podřetězcem, tato funkce rje pravda.

Syntax

ENDSWITH (řetězec, podřetězec)

ENDSWITH („Edureka“, „reka“) = pravda

5. NAJDĚTE

Pokud řetězec obsahuje uvedený podřetězec, tato funkce returns pozici indexu podřetězce v řetězci, jinak 0. Pokud je přidán volitelný argument start, funkce ignoruje všechny instance podřetězce, které se objeví před začátkem pozice indexu.

Syntax

Najít (řetězec, podřetězec, [začátek])

FIND („Edureka“, „reka“) = 4

6. FINDNTH

Pokud řetězec obsahuje uvedený podřetězec, tato funkce returnuje indexovou pozici n-tého výskytu podřetězce v řetězci.

Syntax

FINDNTH (řetězec, podřetězec, výskyt)

FIND („Edureka“, „e“, 2) = 5

7. VLEVO

Tato funkce returnuje počet znaků nejvíce vlevo v daném řetězci.

Syntax

VLEVO (řetězec, číslo)

LEFT (“Edureka”, 3) = 'Edu'

8. LEN

Tato funkce rvrátí délku daného řetězce.

Syntax

LEN (string)

LEN ( 'Edureka') = 7

9. DOLNÍ

Tato funkce returnuje celý daný řetězec malými písmeny.

Syntax

DOLNÍ (řetězec)

LOWER („Edureka“) = edureka

10. LTRIM

Tato funkce rvrátí daný řetězec bez předchozí mezery.

Syntax

LTRIM (řetězec)

LTRIM (“Edureka”) = 'Edureka'

11. MAX

Tato funkce returns maximum ze dvou předaných řetězcových argumentů.

Syntax

MAX (a, b)

MAX ('Apple', 'Banana') = 'Banana'

12. MID

Tato funkce returnuje daný řetězec z počáteční pozice indexu.

Syntax

MID (řetězec, začátek, [délka])

MID ('Edureka', 3) = 'řeka'

13. MIN

Tato funkce returns minimum ze dvou předaných řetězcových argumentů.

Syntax

MIN (a, b)

MIN ('Apple', 'Banana') = 'Apple'

14. VYMĚŇTE

Tato funkcevyhledá zadaný řetězecpro podřetězeca nahradí jej nahrazením.

Syntax

REPLACE (řetězec, podřetězec, výměna)

REPLACE ('Verze 8.5', '8.5', '9.0') = 'Verze9.0'

15. VPRAVO

Tato funkce returnuje nejvíce znaků v daném řetězci.

Syntax

VPRAVO (řetězec, číslo)

VPRAVO (“Edureka”, 3) = 'eka'

16. RTRIM

Tato funkce rvrátí daný řetězec bez následného místa.

Syntax

RTRIM (řetězec)

RTRIM (“Edureka”) = 'Edureka'

17. VESMÍR

Tato funkce returns řetězec skládající se ze zadaného počtu mezer.

Syntax

VESMÍR (číslo)

SPACE (1) = ''

18. SPLIT

Tato funkce returns podřetězec z řetězce pomocí oddělovače rozdělit řetězec na sekvenci tokenů.

Syntax

SPLIT (řetězec, oddělovač, číslo tokenu)

SPLIT („a-b-c-d“, „-“, 2) = „b“
SPLIT („a | b | c | d“, „|“, -2) = „c“

19. ZAČÍNÁ

Vzhledem k tomu, že řetězec začíná uvedeným podřetězcem, tato funkce rje pravda.

Syntax

STARTSWITH (řetězec, podřetězec)

STARTSWITH („Edureka“, „Edu“) = true

20. TRIM

Tato funkce returns daný řetězec bez předchozího nebo následujícího mezery.

Syntax

TRIM (řetězec)

TRIM (“Edureka”) = 'Edureka'

21. HORNÍ

Tato funkce returnuje celý daný řetězec velkými písmeny.

Syntax

HORNÍ (řetězec)

HORNÍ („Edureka“) = EDUREKA

Funkce data

Tyto integrované funkce v Tableau vám umožňují manipulovat s daty ve vašem zdroji dat, jako je rok, měsíc, datum, den a / nebo čas. Následují různé funkce Datum v Tableau

1. DATUM

Tato funkce rvrátí zadané datum se zadaným číselným intervalempřidán k zadané date_partuvedeného data.

Syntax

DATEADD (date_part, interval, date)

DATUMPŘIDAT ('měsíc', 3, # 2019-09-17 #) = 2019-12-17 12:00:00

2. DATEDIFF

Tato funkce rVrátí rozdíl mezi oběma daty vyjádřený v jednotkách části data. Začátek týdne lze upravit podle dne, který uživatel potřebuje.

Syntax

DATEDIFF (date_part, date1, date2, [start_of_week])

DATEDATEDIFIF ('týden', # 2019-12-15 #, # 2019-12-17 #, 'pondělí') = 1

3. NÁZEV ÚDAJŮ

Tato funkce returnuje datovou část data ve formě řetězce.

Syntax

DATENAME (date_part, date, [start_of_week])

DATENAME ('month', # 2019-12-17 #) = prosinec

4. DATEPART

Tato funkce vracídatum část data v celočíselné podobě.

Syntax

DATEPART (date_part, date, [start_of_week])

DATEPART ('month', # 2019-12-17 #) = 12

5. DATETRUNC

Tato funkce vracízkrácená forma zadaného data na přesnost určenou datovou částí. Prostřednictvím této funkce v podstatě dostanete úplně nové datum.

Syntax

DATETRUNC (date_part, date, [start_of_week])

DATETRUNC ('quarter', # 2019-12-17 #) = 2019-07-01 12:00:00 AM
DATETRUNC ('month', # 2019-12-17 #) = 2019-12-01 12:00:00 AM

6. DEN

Tato funkce vrací den daného data v celočíselném tvaru.

Syntax

DEN (datum)

DEN (# 2019-12-17 #) = 17

7. ISDATE

Vzhledem k tomu, že řetězec je platné datum, vrátí tato funkce hodnotu true.

Syntax

ISDATE (řetězec)

ISDATE (17. prosince 2019) = true

8. MAKEDATE

Tato funkce vrací datumhodnota vytvořená ze zadaného roku, měsíce a data.

Syntax

MAKEDATE (rok, měsíc, den)

MAKEDATE (2019, 12, 17) = # 17. prosince 2019 #

9. MAKEDATETIME

Tato funkce vrací datum a čashodnoty vytvořené ze zadaného roku, měsíce a data a hodiny, minuty a sekundy.

Syntax

MAKEDATETIME (datum, čas)

MAKEDATETIME ('2019-12-17', # 11:28:28 PM#) = # 12/17/2019 23:28:28 PM #
MAKEDATETIME ([datum], [čas]) = 17. 12. 2019 23:28:28 #

10. MAKETIME

Tato funkce vrací čashodnota vytvořená ze zadané hodiny, minuty a sekundy.

Syntax

MAKETIME (hodina, minuta, sekunda)

MAKETIME (11, 28, 28) = # 11:28:28 #

11. MĚSÍC

Tato funkce vrací měsíc daného data v celočíselné podobě.

Syntax

MĚSÍC (datum)

MĚSÍC (# 2019-12-17 #) = 12

12. TEĎ

Tato funkce vrací aktuální datum a čas.

Syntax

NYNÍ()

NYNÍ () = 2019-12-1723:28:28

13. DNES

Tato funkce vrací aktuální datum.

Syntax

DNES()

DNES () = 2019-12-17

14. ROK

Tato funkce vrací rok daného data v celočíselném tvaru.

Syntax

YEAR (datum)

YEAR (# 2019-12-17 #) = 2019

Funkce převodu typu

Tyto vestavěné funkce v Tableau vám umožňují převádět pole z jednoho datového typu na jiný, např. Můžete převádět čísla na řetězce, abyste zabránili nebo povolili agregaci podle Tableau. Následují různé funkce převodu typů v tabulce

1. DATUM

Vzhledem k výrazu čísla, řetězce nebo data tato funkce vrací datum.

Syntax

DATE (výraz)

DATE ([Datum zahájení zaměstnance])
DATUM ('17. prosince 2019') = # 17. prosince 2019 #
DATUM (# 2019-12-17 14:52 #) = # 2019-12-17 #

2. DATETIME

Vzhledem k výrazu čísla, řetězce nebo data tato funkce vrací datum a čas.

Syntax

DATETIME (výraz)

DATETIME („17. prosince 2019 07:59:00“) = 17. prosince 2019 07:59:00

3. DATEPARSE

Vzhledem k řetězci tato funkce vrací datum a čas v zadaném formátu.

Syntax

DATEPARSE (formát, řetězec)

DATEPARSE ('dd.MMMM.rrrr', '17 .December.2019 ') = # 17. prosince 2019 #
DATEPARSE ('h'h' m'm 's' ',' 11h 5m 3s ') = # 11:05:03 #

4. PLOCHA

Tato funkce se používá k seslání argumentu jako čísla s plovoucí desetinnou čárkou.

Syntax

FLOAT (výraz)

FLOAT (3)=3 000
FLOAT ([Plat])

5. INT

Tato funkce se používá k odevzdání argumentu jako celé číslo.U určitých výrazů také zkrátí výsledky na nejbližší celé číslo na nulu.

Syntax

INT (výraz)

INT (8,0 / 3,0) = 2
INT (4,0 / 1,5) = 2
INT (-9,7) = -9

6. Řetězec

Tato funkce se používá k seslání argumentu jako řetězce.

Syntax

STR (výraz)

STR ([datum])

Souhrnné funkce

Tyto integrované funkce v Tableau vám umožňují shrnout nebo změnit podrobnost vašich dat. Následují různé agregační funkce v Tableau

1. ATTR

Tato funkce vrací hodnotu výrazu, pokud má jednu hodnotu pro všechny řádky, ignoruje hodnoty NULL, jinak vrátí hvězdičku.

Syntax

ATTR (výraz)

2. AVG

Tato funkce vrací průměr všech hodnot ve výrazu a ignoruje hodnoty NULL. AVG lze použít pouze s číselnými poli.

Syntax

AVG (výraz)

3. SHROMAŽĎOVÁNÍ

Toto je souhrnný výpočet, který kombinuje hodnoty v poli argumentů a ignoruje hodnoty null.

Syntax

COLLECT (prostorový)

4. CORR

Tento výpočet vrací Pearsonův korelační koeficient dvou výrazů.

The Pearsonova korelace měří lineární vztah mezi dvěma proměnnými. Výsledky se pohybují od -1 do +1 včetně, kde 1 označuje přesný kladný lineární vztah, protože když pozitivní změna v jedné proměnné znamená pozitivní změnu odpovídající velikosti v druhé, 0 označuje žádný lineární vztah mezi rozptylem a & minus1 je přesný negativní vztah.

Syntax

CORR (expr1, expr2)

5. POČET

Toto je funkce používaná k vrácení počtu položek ve skupině, přičemž se ignorují hodnoty NULL. To znamená, že pokud existuje více čísel stejné položky, bude tato funkce počítat jako samostatné položky a ne jako jednu položku.

co je charat v javě

Syntax

COUNT (výraz)

6. POČET

Toto je funkce používaná k vrácení odlišného počtu položek ve skupině, přičemž se ignorují hodnoty NULL. To znamená, že pokud existuje více čísel stejné položky, bude tato funkce počítat jako jednu položku.

Syntax

COUNTD (výraz)

7. KRYT

Toto je funkce, která vrací Ukázková kovariance dvou výrazů.

Povahu dvou proměnných, které se společně mění, lze kvantifikovat pomocí Kovariance . Kladná kovariance naznačuje, že proměnné mají tendenci se pohybovat stejným směrem, jako když má hodnota jedné proměnné tendenci se zvětšovat, roste také hodnota druhé. Sdostatečná kovariance je vhodnou volbou, pokud jsou data náhodným vzorkem, který se používá k odhadu kovariance pro větší populaci.

Syntax

KRYT (expr1, EXPR2)

8. COVARP

Toto je funkce, která vrací Populační kovariance dvou výrazů.

Populační kovariance je vhodnou volbou, pokud jsou k dispozici údaje pro všechny položky zájmu pro celou populaci, nejen pro vzorek.

Syntax

COVARP (expr1, EXPR2)

9. MAX

Tato funkce vrací maximum výrazu ve všech záznamech a ignoruje hodnoty NULL.

Syntax

MAX (výraz)

10. STŘEDNÍ

Tato funkce vrací medián výrazu napříč všemi záznamy a ignoruje hodnoty NULL.

Syntax

MEDIAN (výraz)

11. MIN

Tato funkce vrací minimum výrazu ve všech záznamech a ignoruje hodnoty NULL.

Syntax

MIN (výraz)

12. PERCENTILNÍ

Tato funkce vrací hodnotu percentilu daného výrazu. Toto vrácené číslo musí být mezi 0 a 1 - například 0,34 a musí to být číselná konstanta.

Syntax

PERCENTIL (výraz, číslo)

13. STDEV

Tato funkce v Tableau vrací statistiku Standardní odchylka všech hodnot v daném výrazu na základě vzorku populace.

Syntax

STDEV (výraz)

14. STDEVP

Tato funkce v Tableau vrací statistiku Standardní odchylka všech hodnot v daném výrazu na základě zkreslené populace.

Syntax

STDEVP (výraz)

15. SOUHRN

Tato funkce v Tableau vrací součet všech hodnot ve výrazu a ignoruje hodnoty NULL. SUM lze použít pouze s číselnými poli.

Syntax

SUM (výraz)

16. VAR

Vzhledem k výrazu založenému na vzorku populace tato funkce vrací statistickou odchylku všech hodnot.

Syntax

VAR (výraz)

17. VÁLKA

Vzhledem k výrazu založenému na celé populaci tato funkce vrací statistickou odchylku všech hodnot.

Syntax

VARP (výraz)

Logické funkce

Tyto integrované funkce v Tableau vám umožňují určit, zda je určitá podmínka pravdivá nebo nepravdivá (logická logika). Následují různé logické funkce v Tableau

1. A

Tato funkce provádí logické AND (spojení) na dva výrazy. Aby AND vrátil true, musí být splněny obě zadané podmínky.

Syntax

KDY A POTOM KONEC

IF (ATTR ([Market]) = 'Asia' AND SUM ([Sales])> [Emerging Threshold]) THEN 'Well Performing'

2. PŘÍPAD

Tato funkce v Tableau provádí logické testy a vrací příslušné hodnoty, srovnatelné s SWITCH CASE ve většině běžných programovacích jazyků.

Když hodnota, která odpovídá podmínce zadané v daném výrazu, vrátí CASE odpovídající návratovou hodnotu. Pokud není nalezena žádná shoda, použije se výchozí návratový výraz. Pokud neexistuje žádný výchozí návrat a žádné hodnoty se neshodují, vrátí tato funkce hodnotu NULL.

CASE se často používá snadněji než IIF nebo IF THEN ELSE.

Syntax

PŘÍPADKDY POTOMKDY POTOM ...JINÝKONEC

PŘÍPAD [Region] KDY „Západ“ POTOM 1 KDY „Východ“ POTOM 2 KONEC 3

3. JINÉ A POKUD POTOM

Tato funkce v Tableau testuje řadu vstupů vracejících THEN hodnotu pro první výraz, který splňuje vaši podmínku IF.

Syntax

POKUD POTOM KONEC

POKUD [Zisk]> 0 POTOM KONEC „Zisk“ JINÉ „Ztráta“

4. ELSEIF

Tato funkce v Tableau testuje řadu vstupů vracejících THEN hodnotu pro první výraz, který splňuje vaši podmínku ESLEIF.

Syntax

POKUD POTOM[JINÉ PAK ...] JINÉKONEC

POKUD [Zisk]> 0 POTOM „Zisk“ELSEIF [Zisk] = 0 POTÉ „Žádný zisk, žádná ztráta“JINÉ „Ztráta“ KONEC

5. KONEC

Tato funkce končí výraz.

Syntax

POKUD POTOM[JINÉ PAK ...] JINÉKONEC

POKUD [Zisk]> 0 POTOM „Zisk“ELSEIF [Zisk] = 0 POTÉ „Žádný zisk, žádná ztráta“JINÉ „Ztráta“ KONEC

6. IFNULL

Tato funkce Tableau vrací expr1, nikoli NULL, jinak vrací expr2.

Syntax

IFNULL (expr1, expr2)

IFNULL([Zisk], 0)

7. IIF

Tato funkce tabla czkontroluje, zda je podmínka splněna, vrátí hodnotu, pokud má hodnotu TRUE, jinou hodnotu, pokud je FALSE, a třetí hodnotu nebo hodnotu NULL, pokud není známa.

Syntax

IIF(potom test, [neznámý])

IIF ([Zisk]> 0, 'Zisk', 'Ztráta', 0)

8. ISDATE

Tato funkce czkontroluje, zda je daný řetězec platným datem, a pokud ano, vrátí hodnotu true.

Syntax

ISDATE (řetězec)

ISDATE ('2004-04-15') = True

9. NELZE

Tato funkce czkontroluje, zda daný výraz obsahuje platná data, a pokud ano, vrátí hodnotu true.

Syntax

ISNULL (výraz)

ISNULL([Zisk])

10. NE

Tato funkce provádí logický NOT (negace) na daný výraz.

Syntax

POKUD NENÍ KONEC

POKUD NE [Zisk]> 0 POTOM KONEC „Bez zisku“

11. NEBO

Tato funkce provádí logické OR (disjunkce) ve dvou výrazech. Aby OR vrátil true, musí být splněna jedna ze dvou uvedených podmínek.

Syntax

POKUD NEBO POTOM KONEC

IF [Zisk]<0 OR [Profit] = 0 THEN 'Needs Improvement' END

12. KDY

Tato funkce najde první hodnotu, která splňuje podmínku v daném výrazu, a vrátí odpovídající návrat.

Syntax

PŘÍPAD, KDY POTOM ... [KONEC] KONEC

PŘÍPAD [RomanNumberals] KDY „I“ POTOM 1 KDY „II“ POTOM 2 KONEC 3 KONEC

13. ZN

Tato funkce v Tableau vrací daný výraz, pokud není NULL, jinak vrátí nulu.

Syntax

ZN (výraz)

ZN ([zisk])

To byly všechny základní funkce v Tableau, abyste se dozvěděli více o Tableau a různých pojmech s ním spojených, můžete si prohlédnout tento seznam skladeb .

Pokud si přejete zvládnout Tableau, Edureka má kurátorský kurz který pokrývá různé koncepty vizualizace dat do hloubky, včetně podmíněného formátování, skriptování, propojovacích grafů, integrace palubní desky, integrace Tableau s R a další.